Dotcon Media Moment


“I’m Reuben.  Reuben Esk.  See?  German humour!

Kim Dotcon — supplied

62%